کربلا

درخواست حذف این مطلب
☑️فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات عراق :
مرز مهران

مهران تا کوت : 82 کیلومتر
مهران تا دیوانیه : 227 کیلومتر
مهران تا حله : 238 کیلومتر
مهران تا بغداد : 255 کیلومتر
مهران تا نجف : 303 کیلومتر
مهران تاکربلا: 279 کیلومتر
مهران تاکاظمین : 283 کیلومتر
مهران تاسامراء : 444 کیلومتر
مهران تاسیدمحمد: 409 کیلومتر
مهران تا دوطفلان مسلم : 272 کیلومتر

مرز خسروی

خسروی تا کوت: 341 کیلومتر
خسروی تا دیوانیه : 395 کیلومتر
خسروی تا حله: 305 کیلومتر
خسروی تا بغداد : 190کیلومتر
خسروی تا نجف : 380 کیلومتر
خسروی تا خانقین: 10 کیلومتر
خسروی تامقدادیه: 102 کیلومتر
خسروی تا بعقوبه : 130 کیلومتر
خسروی تاکربلا: 315 کیلومتر
خسروی تاکاظمین : 203 کیلومتر
خسروی تاسامراء: 326 کیلومتر
خسروی تاسیدمحمد:291 کیلومتر
خسروی تا دوطفلان مسلم: 281 کیلومتر

مرز شلمچه

شلمچه تا بصره: 20 کیلومتر
شلمچه تا نجف 460 کیلومتر
شلمچه تا کربلاء 549 کیلومتر
شلمچه تا کاظمین دارای دو مسیر 575 و 621 کیلومتر

نجف تا ای_مختلف
نجف تاکربلا: 78 کیلومتر
نجف تابغداد: 161 کیلومتر
نجف تابصره: 467 کیلومتر
نجف تاحله : 61 کیلومتر
نجف تارمادی :271 کیلومتر
نجف تا بعقوبه : 227 کیلومتر
نجف تا دیوانیه : 75 کیلومتر
نجف تاکاظمین: 180 کیلومتر
نجف تاسامراء: 287 کیلومتر
نجف تاسیدمحمد: 249 کیلومتر
نجف تا دوطفلان مسلم: 116 کیلومتر

کربلا تا ای مختلف

کربلا تابغداد: 108 کیلومتر
کربلا تاکوت :197 کیلومتر
کربلا تاحله :42 کیلومتر
کربلا تا رمادی: 218 کیلومتر
کربلا تابعقوبه : 184 کیلومتر
کربلا تادیوانیه :144 کیلومتر
کربلا تابصره: 524 کیلومتر
کربلا تاکاظمین : 115 کیلومتر
کربلا تاسامراء: 220 کیلومتر
کربلا تاسیدمحمد:184 کیلومتر
کربلا تا دو طفلان مسلم :38 کیلومتر
سامراء تابغداد : 110 -